Podmínky použití kabelů pro strukturovanou kabeláž ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (článek)

Od 1. Července 2017 se ČSN EN 50575:2015 stala závaznou harmonizovanou normou. Tento dokument zavedl jednoznačnou klasifikaci protipožárních vlastností kabelů a jejich jednotné označení v rámci celé Evropské Unie.

Podle ČSN EN 50575:2015 metalické a optické kabely pro strukturovanou kabeláž jsou stavební výrobky a podléhají požadavkům pro použití kabelů ve stavbách ve vztahu k reakci na oheň.

Norma svým obsahem rozšířila uplatnitelnost souvisejících právních předpisů (Nařízení EP a Rady EU č. 305/2011) a technických norem (ČSN EN 13501-6:2015, ČSN 73 0848, ČSN EN 50174-1/A2:2015), které se týkají zvýšení pasivní požární ochrany staveb.

 

 

Třída reakce na oheň (Euroclass)

 

Každý kabel dodávaný na trh EU musí mít na základě zkoušek realizovaných v laboratořích akreditovaných Evropskou komisí stanovenou třídu reakce na oheň (Obr. 1). Pro kabely s třídou reakce na oheň B2ca a Cca se kromě typové zkoušky vyžaduje i certifikát o stálosti vlastností (AVCP) v Systému 1+.

Pro třídy reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca, Cca a Dca jsou zároveň definované i doplňkové klasifikace (Obr. 2).

Třídy reakce na oheň Aca a B1ca jsou pro kabely používané ve strukturovaných kabelážích technicky nedosáhnutelné.

Pro kabely s třídou reakce na oheň Fca se laboratorní testy nevyžadují. Používání kabelů s třídou reakce na oheň Fca v budovách je v kabelážích pro informační technologie zakázané (viz. ČSN EN 50174-1/A2:2015).

 

 

Poznámka:

Vyšší uvedené požadavky se nevztahují na pohyblivé přívody (např. patch kabely) a ani na kabely pro venkovní použití.

 

 

 

Označování kabelů

 

Norma zavedla povinné označování kabelů na obale (cívka/box), resp. v potisku kabelu. Štítek na obalu musí obsahovat známku CU, třídu reakce na oheň, jako i další předepsané údaje (Obr.3).

Zažité označení kabelů PVC, LSOH, LSFR0H není možné používat ke klasifikaci protipožárních vlastností kabelu. Představují už jen nepovinný informativní údaj.

 

Obr. 3 Označování kabelů

 

 

 

 

Prohlášení o vlastnostech

 

Prohlášení o vlastnostech (Obr.4) je oficiální dokument potvrzující třídu reakce na oheň, kterým stavebník prokazuje splnění požadavků protipožární bezpečnosti stavby při kolaudaci budovy. Vydává ho výrobce na základě protokoů z typové zkoušky, resp. certifikátu o stálosti vlastností z akreditované zkušebny.

 

Poznámka:

V případě pochybnosti má každá zainteresovaná osoba možnost prověřit si důvěryhodnost Prohlášení o vlastnostech, anebo prostřednictvím národního kontaktního místa pro stavební výrobky zřízeného v každém členském státu EU.

 

Obr. 4 Prohlášení o vlastnostech – příklad

 

 

 

Stavby a prostory s nutností použití kabelů B2ca – s1, d1

 

Pro kabely vedené přes požární úseky s prostory uvedenými v ČSN 73 0848 je třída reakce na oheň B2ca – s1, d1 nutností pro splnění minimálních požadavků ve vztahu k protipožární bezpečnosti stavby (Vyhláška č. 23/2008 Sb. novelizována  Vyhláškou č. 268/2011).

Tato povinnost se vztahuje na stavby a prostory jako jsou například nemocnice, jesle, stavby sociálních služeb, stavby s vnitřními shromažďovacími prostory, hotely, internáty, ubytovny, koupele,… jako i na chráněné únikové cesty v jakékoli stavbě.

 

 

 

Na co se v praxi často zapomíná

 

Projektanti jsou povinní ve výkresové dokumentaci stavby pro stavební řízení řešit trasy kabelů strukturované kabeláže a následně specialita požární ochrany musí určit v projektu PBS požadavky na kabelové rozvody vedené přes požární úseky v prostorech a stavbách uvedených v normě ČSN 73 0848, včetně rozvodů strukturované kabeláže.

Stavebník má povinnost při kolaudaci stavy prokázat Hasičskému a záchrannému sboru splnění požadavků projektu PBS doložením Prohlášení o vlastnostech i ke kabelům strukturované kabeláže.

Používání kabelů s třídou reakce na oheň Fca v budovách není v případě strukturovaných kabeláží povolené (resp. upraveno jinou dílčí normou, jako např. 50174-1).

 

 

 

Dostupnost kabelů Bc2a – s1, d1, a1

 

Už první laboratorní zkoušky, které realizovala společnost KRUGEL EXIM, potvrdili, že všechny běžně používané kabely dosahují třídy reakce na oheň Eca, maximálně Dca. Dosáhnutí třídy B2ca – s1, d1, a1 si vyžadovalo sofistikovanou kombinaci úpravy konstrukce, technologie výroby a materiálového složení kabelů. Po sérii experimentů (viz. Obr.6) v říjnu 2016 společnost KRUGEL EXIM jako první v Evropě úspěšně certifikovala v akreditovaných laboratořích kabel C.6A třídy reakce na oheň B2ca – s1, d1, a1. Následně jako první zabezpečila jeho dostupnost.

 

Obr.6: Výběr z výsledků zkoušek třídy reakce na oheň dosáhnutých během vývoje kabelu Cat.6A Euroclass B2ca – s1, d1, a1.


Krugel Exim CZ spol. s r.o.
Na návsi 19
620 00 Brno – Holásky

T: +420 545 232 258
E: 

Provozovna Praha
V Korytech 972/12
100 00 Praha

T: +420 274 770 409
E: 

Sledujte nás
©2016-2019 kangaroo.cz   |  načteno za 0.020 s
Tento web využívá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.