Nové požadavky na kabely pro strukturované kabeláže a podmínky jejich použití z hlediska protipožární bezpečnosti staveb, platné od 1.7.2017

 

ČSN EN 50575 se od 1.7.2017 stává závaznou harmonizovanou normou. Tato norma zařazuje metalické a optické komunikační kabely mezi stavební výrobky a stanovuje podmínky jejich použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň. Na kabel jako stavební výrobky se vztahuje Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 a celý řád norem pro protipožární bezpečnost staveb. Aplikování těchto legislativních a technických požadavků na kabely pro strukturované kabeláže je možno považovat za největší změnu v jejich historii.

 

I.

Všechny kabely pro strukturované kabeláže musí mít v nezávislých laboratořích (akreditovaných evropskou komisí) stanovenou Třídu reakce na oheň Eurocalss (Obr. 1 a 2). Třída reakce na oheň musí být předepsaným způsobem uvedena na obale (cívka/krabice), resp. v potisku kabelu.

 

II.

Každý kabel musí mít Prohlášení o vlastnostech (DoP) vydané výrobcem na základě povinné dokumentace (produktový list, certifikát, zkušební protokoly,…).

 

III.

V prostorech, na které se vztahuje Vyhláška č.23/2008 Sb. v aktuální znění č.268/2011 Sb., resp. technická norma ČSN 73 0848 Změna Z2:2017 je použití kabelů s třídou reakce na oheň B2ca – s1, d1 nutností pro splnění minimálních požadavků ve vztahu k protipožární bezpečnosti stavby v následujících stavbách a prostorech:

  a)   Zdravotnická zařízení

       1.  Jesle

       2.  Lůžková oddělení nemocnic

       3.  JIP, ARO, operační sály

       4.  Lůžkové části zařízení sociální péče

 

  b)   Stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory, odbavovací haly letištních, železničních a autobusových terminálů)

       1.  Shromažďovací prostor

       2.  Prostory určené pro veřejnost

 

  c)   Stavby pro bydlení (mimo rodinné domy)

       1.  Únikové cesty

 

  d)   Stavby k ubytování více než 20 osob (např. hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny, apod.)

       1.  Společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace)

 

IV.

Se strukturovanou kabeláží se musí počítat už v projektu Řešení protipožární bezpečnosti stavby (PBS).

 

V.

Strukturovaná kabeláž je součástí kabelových rozvodů, na které musí být stanovené požadavky definované v řešení PBS už pro potřeby dokumentace ve stavebním konání.

 

VI.

Stavebník má povinnost při kolaudaci stavby prokázat splnění požadavku projektu Řešení protipožární bezpečnosti stavby doložením Prohlášení o vlastnostech (DoP) i ke kabelům pro strukturované kabeláže.

 

VII.

V případě pochybností má každá zainteresovaná osoba možnost prověřit si důvěryhodnost Prohlášení o vlastnostech (DoP):

  • Kontaktováním notifikačního orgánu EU pomocí identifikačního čísla uvedeného v DoP.
  • Prostřednictvím národního kontaktního místa pro stavební výrobky zřízeného v každém členském státu EU.

 

Důležité poznámky a komentáře:

  1. Uvedené požadavky se nevztahují na pohyblivé přívody (např. patch kabely).
  2. U kabelů s třídou reakce na oheň Eca a Fca se doplňková klasifikace neurčuje (ve smyslu ČSN EN 13501-6). Pro tyto kabely je možné ze zažitého označení PVC, LSOH, LSFROH i nadále získat dodatečné informace o jejich požární bezpečnosti (tvorba dýmu, acidita a korozivita plynů).
  3. Třída reakce na oheň většiny doposud používaných kabelů pro strukturované kabeláže se nachází v rozmezí Fca až Dca.
  4. Třída reakce Aca a B1ca je u kabelů strukturované kabeláže nedosažitelná.
  5. Použití datových kabelů s třídou reakce na oheň Fca je v budovách nepřípustné podle ČSN EN 50174-1-ed.2, změna A2:2015.
  6. Cílem legislativních požadavků a technických norem pro protipožární bezpečnost staveb je zejména zvýšení ochrany života a zdraví (oprávněný zájem). V případě strukturované kabeláže vystupuje do popředí i otázka ochrany majetku. Její kabely se vždy sbíhají a končí v technologické místnosti nebo serverovně, kde se nachází drahé vybavení, klíčové pro datovou komunikaci a ukládání důležitých údajů. Už při malém a včas uhašeném požáru se z kabelů s vyšší aciditou a PVC kabelů uvolňují korozivní plyny. Ty zasáhnou plošné spoje a postupně znefunkční všechna elektronická zařízení.

 


Krugel Exim CZ spol. s r.o.
Na návsi 19
620 00 Brno – Holásky

T: +420 545 232 258
E: 

Provozovna Praha
V Korytech 972/12
100 00 Praha

T: +420 274 770 409
E: 

Sledujte nás
©2016-2019 kangaroo.cz   |  načteno za 0.022 s
Tento web využívá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.